Pomnika żałobny rapsod cz.4

Opublikowano: niedziela, 29, styczeń 2017 22:30
Bartłomiej Suski

odsłonięcie pomnika Waltera - 1977 rokW samym centrum miasta, tuż przy ówczesnej Szkole Podstawowej Nr1, powstawał w roku 1977 pomnik Generała Karola Świerczewskiego. Obelisk otaczany kultem, odsłaniany z wielką pompą nie mógł się jednak oprzeć zmianom ustrojowym w naszym kraju i (nie)dawny bohater został okrzyknięty zdrajcą. Chichot historii - dawną potrzebę „ideowego przywódcy” zastępuje potrzeba miejsc parkingowych. W poprzednich częściach cyklu mogli dowiedzieć się Państwo jak doszlo do budowy pomnika a teraz czas na artykuł z tygodnika ZA WOLNOŚĆ I LUD nr 1 (747) z dn. 7 stycznia 1978...

 
CYKL "POMNIKA ŻAŁOBNY RAPOSOD":
CZ.1 - WSTĘP
CZ.2 - WALTEROWCÓW W KOSTRZYNIE
CZ.3 - OBELISK DLA WALTERA OD KOSTRZYNIAN
CZ.4 - MIASTO WOKÓŁ SZKOŁY - ZA WOLNOŚĆ I LUD nr 1 (747) z dn. 7 stycznia 1978...
odsłonięcie pomnika Waltera - 1977 rok
Kompania honorowa Ludowego Wojska Polskiego podczas uroczystości
 

„Jednej z kostrzyńskich sobót kostrzyńska "1" przeżywała święto. Na placu przed szkołą wznosi się obelisk zwieńczony stylizowanym orłem, ozdobionym tablicą z popiersiem generała Karola Świerczewskiego. Teraz tablicę przesłania jeszcze biało-czerwona flaga. Powoli plac zapełniają uczniowie i mieszkańcy Kostrzyna. Przed pomnikiem – poczty sztandarowe m.in. Zarządu Koła Miejskiego ZBoWiD (Związek Bojowników o Wolność i Demokrację - przyp. BS), kostrzyńskiego węzła kolejowego, hufca ZHP. Gra marsza specjalnie przybyła orkiestra wojskowa. Nadchodzą goście. Wśród nich – zastępca kierownika Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej KW PZPR w Gorzowie Wielkopolskim – Henryk Szczepański, wicewojewoda gorzowski – Rajmund Pietraszkiewicz, prezes ZW ZBoWiD – Lech Kosiorowski, kurator Oświaty i Wychowania – Bartłomiej Strzelecki. Są także przedstawiciele władz miejskich Kostrzyna z I sekretarzem KM PZPR – Józefem Żarskim, dyrekcji Kostrzyńskich Zakładów Papierniczych z dyrektorem naczelnym Kazimierzem Rapaczem, jest prezes warszawskiej Spółdzielni Inwalidów noszącej imię „Waltera” - Eligiusz Szyszkowski, reprezentujący zakłady należące do „rodziny”, redaktor naczelny tygodnika „Za wolność i lud” - Bohdan Rostropowicz. Na uroczystość przybyły także delegacje wszystkich szkół walterowskich z woj. gorzowskiego. Uczestniczy w niej – jako gość honorowy szkoły – przedstawiciel Konsulatu Generalnego ZSRR w Szczecinie Borys Szardakow.

odsłonięcie pomnika Waltera - 1977 rok

R. Pietraszkiewicz, L. Rosiorowski,  B. Strzelecki - odsłaniają płytę. W tle rozlega się dobrze znana pieśń: "Ziemia spadła na ciało..."
 

Orkiestra gra hymn narodowy. Milkną głosy. Następuje kulminacyjny moment uroczystości odsłonięcia obelisku poświęconego pamięci „Waltera”. Wicewojewoda gorzowski, przewodniczący ZW ZBoWiD oraz kurator Oświaty i Wychowania wspólnie odsłaniają tablicę. Zabiera głos Kurator Bartłomiej Strzelecki: „Jedną z najpiękniejszych postaci historii najnowszej jest generał Karol Świerczewski. O jego popularności wśród społeczeństwa świadczą nazwy ulic, szkół i zakładów pracy. Niezłomny hart i wola człowieka, „który się kulom nie kłaniał” jego patriotyzm i internacjonalizm – to wartości godne naśladowania”. Mówca dziękuje redakcji „Za wolność i lud” za inicjatywę założenia Rodziny Walterowców i stałe zainteresowanie, towarzyszenie podejmowanym przez młodzież i społeczeństwo czynom społecznym i działalności wychowawczej. Stwierdza, że „popularyzacja na łamach tego ogólnopolskiego czasopisma naszych gorzowskich osiągnięć, ugruntowuje przekonanie młodzieży o słuszności i ważności tego, co przedsiębierze ona we własnej szkole i środowisku. Jako członkowie wielkiej wspólnoty rodziny walterowców ożywionej piękną ideą – służenia Polsce – świadczą o swej przynależności do rodziny dobrymi wynikami w nauce, pracą społeczną dla szkoły i miasta”.

 
odsłonięcie pomnika Waltera - 1977 rok
przewodnicząca Walterowców składa rezolucje na ręce I Sekretarza KM PZPR Józefa Żarskiego
 

Następnie przed pomnikiem przedstawiciele samorządu szkolnego „walterowców” odczytują podjętą rezolucję. Treść jej nawiązuje do pamięci, jaką otacza się w szkole pamięć patrona. Uczniowie przyrzekają : „My , „walterowcy” ze Szkoły Podstawowej nr1 będziemy dbać o to, aby przy tym pomniku od wiosny do jesieni nie zabrakło kwiatów”.

 
odsłonięcie pomnika Waltera - 1977 rok
 Bohdan Rostropowicz (red. naczelny "Za Wolność i Lud") i dyr. szkoły T. Świtek pokazują zebranym medal 200-lecia KEN
 

Jednym z doniosłych akcentów tej uroczystości stało się wręczenie Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Wysokie to wyróżnienie (należy dodać, iż Medal Komisji Edukacji Narodowej został przyznany szkole na wniosek redakcji) w obecności kuratora województwa gorzowskiego wręczył dyrektorowi szkoły – Tadeuszowi Świtkowi z upoważnienia Ministra Oświaty i Wychowania redaktor naczelny tygodnika „Za wolność i lud” - Bohdan Rostropowicz. Powiedział on: „Dzisiejsza uroczystość odsłonięcia obelisku generała Karola Świerczewskiego ma głęboką wymowę ideową i poważne znaczenie wychowawcze. Wyrażamy dziś hołd pamięci Generała i wszystkich tych, którzy walczyli i ginęli za słuszną sprawę. Nieugiętość w walce, wierność ideałom rewolucyjnym, to cechy, które przekazał nam Karol Świerczewski. Stanowi on wspaniały wzór człowieka – gorącego patrioty i rewolucjonisty. Ten medal, który dzisiaj otrzymaliście, jest wyrazem uznania dla waszej rzetelnej nauki i ofiarnej pracy dla dobra Ojczyzny, a zarazem wierności ideałom, którymi przez całe życie kierował się patron szkoły generał „Walter”.

 
odsłonięcie pomnika Waltera - 1977 rok
medal pamiątkowy
 

Goście przeszli następnie do budynku szkoły uczestnicząc w otwarciu Izby Pamięci Narodowej. W sali w gablotach znalazły się fotografie generała Karola Świerczewskiego, plansze, na których przedstawiono szlak bojowy 2 Armii Wojska Polskiego. Bardzo cenny eksponat stanowi oryginalny pasiak obozowy z Flossenburga ofiarowany Izbie przez skarbnika Zarządu miejscowego ZBoWiD – Wiktora Bolewskiego, pracownika PKP. - Nie rozstawałem się z tym pasiakiem przez wiele lat, jako najdroższą dla mnie pamiątkę. W czasach „pogardy” nosiłem go na sobie, teraz przekazałem go do Izby. Niech uczy i przestrzega przed tym, co niósł faszyzm Europie – powiedział pierwszym zwiedzającym Wiktor Bolewski.

 
odsłonięcie pomnika Waltera - 1977 rok
fragment programu artystycznego
 

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej. Podpisano tam akt założycielski regionalnej Rodziny Walterowskiej i wprowadzający do niej szkoły im. gen. Karola Świerczewskiego z województwa gorzowskiego. Tym samym w rodzinie Walterowców obok kostrzyńskiej „1” znalazły się szkoły z Sulęcina, Przytocznej, Nawrocka i Gorzowa Wielkopolskiego.

MAREK TOMAKA