Prezes MZK o cenach wody

mzkW ostatnim czasie, a właściwie ciągle mamy do czynienia z bardzo dynamiczną zmianą prawa. Często zmiany dotyczą bardzo specjalistycznych i branżowych ustaw. Jako Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. nie jesteśmy powołani i nie jest naszym obowiązkiem ich tłumaczenie, jednak głos w sprawach wyjaśniania ustaw w oparciu o które pracują MZK zabierała ostatnio osoba niekompetentna lub niezorientowana. Dlatego pozwalam sobie w celu wyjaśnienia dużych przekłamań zawartych w artykule pod tytułem „Wiele lat zaniedbań” zamieszczonym w nr 7/8 miesięcznika „Flesz gazeta kostrzyńska” ( „Rozmowa z dr inż. Janem Kaczmarczykiem – prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Celuloza” oraz Rodzinnych Ogródków Działkowych „Oaza”) na garść wyjaśnień.

W artykule tym Pan J. Kaczmarczyk przytacza między innymi procedurę ustalania i zatwierdzania taryfy dla wody i ścieków twierdząc, że burmistrz opiniuje taryfę, oraz przytacza błędne informacje odnośnie sposobu jej uprawomocniania i ogłaszania.

Jaka jest prawda – czytaj prawo zawarte w ustawie i rozporządzeniu taryfowym.

Otóż na początek należałoby wyjaśnić cel zmiany „regulatora” którym wcześniej był wójt/burmistrz, a obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Jak czytamy w komentarzach powołanie tzw. „centralnego regulatora” miało na celu odpolitycznienie i duże uniezależnienie taryf dla wody i ścieków od lokalnej polityki gmin, oraz kontrolę nad celowością wydatkowanych pieniędzy. Dyskusje trwały długo, ale prace nad ustawą o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków szybko ruszyły po opublikowaniu raportu kontroli NIK dotyczącego tej branży.

Przechodząc do konkretów – jak odbywa się obecnie zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków:

1/ Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na okres 3 lat (wcześniej na rok).

2/ Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przekazuje organowi regulacyjnemu to znaczy Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie wniosek o zatwierdzenie taryfy w terminie 120 dni przed dniem upływu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy.

3/ Organ regulacyjny, w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku ocenia projekt taryfy pod względem zgodności z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy Prawo wodne, oraz analizuje zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej, w tym marżę zysku, oraz weryfikuje koszty pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen.

4/ Jeżeli wynik weryfikacji lub analizy jest pozytywny, organ regulacyjny zatwierdza taryfę w drodze decyzji.

5/ Odwołanie od tej decyzji przysługuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu i burmistrzowi w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

6/ W terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się prawomocna organ regulacyjny ogłasza zatwierdzoną taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

7/ Właściwy wójt ( burmistrz, prezydent miasta) zamieszcza zatwierdzoną taryfę na stronie    Biuletynu Informacji Publicznej właściwej gminy.

8/  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zamieszcza zatwierdzoną taryfę na swojej stronie internetowej lub udostępnia ją w punktach obsługi klientów.

9/ Zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie .

Przytoczyłem tu najprostszą z możliwych drogę zatwierdzania taryf, czyli taką która jest stosowana przy prawidłowym złożeniu wniosku i pozytywnej ocenie przez organ regulacyjny. Oczywiście nie ma tu miejsca na opiniowanie przez burmistrza taryfy które sugeruje Pan J. Kaczmarczyk jak również nie jest prawdą, że mieszkańcy mają w tej procedurze prawnej możliwość odwołania się od decyzji.

Odnosząc się do zarzutu jakoby postępowanie Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. spowodowało uniezależnienie się „dwóch największych firm z branży papierniczej” jest bezzasadne. Nie wiem na jakiej podstawie Pan J. Kaczmarczyk wysnuł takie oszczerstwa. Dwie największe firmy? Domyślam się że są to Arctic Paper Kostrzyn S.A. i ICT Poland.

Jakie są fakty:

Odnośnie decyzji o budowie oczyszczalni ścieków dla Arctic Paper Kostrzyn S.A. należy stwierdzić, że podjęta ona została już w roku 1998 bez konsultacji z MZK. W tym okresie MZK nie posiadało oczyszczalni biologicznej, a jedynie przestarzałą nieefektywną oczyszczalnię mechaniczną, która nie spełniała warunków ochrony środowiska. Budowa nowoczesnej oczyszczalni została ukończona dopiero w roku 2001.

Inaczej wyglądała sytuacja z ICT Poland. W początkowym okresie istnienia zakład ten posiadał tylko jedną maszynę papierniczą i wtedy korzystał z oczyszczalni miejskiej, natomiast w latach następnych – postawienie dwóch kolejnych maszyn diametralnie zmieniło sytuację. Nie jest prawdą twierdzenie Pana J. Kaczmarczyka że winę za decyzję podjętą przez ICT ponosi MZK. MZK podejmowało wiele prób mających na celu zmianę decyzji ICT. Prowadziliśmy rozmowy, negocjacje, złożyliśmy papierni bardzo korzystną ofertę, ale polityka właścicieli firmy uniemożliwiła nam dalszą współpracę w zakresie oczyszczania ścieków przemysłowych. W odpowiedzi na naszą propozycje otrzymaliśmy odpowiedź, z informacją że „Po ponownej wnikliwej analizie doszliśmy jednak jednogłośnie do wniosku, że nadal naszą intencją jest zbudowanie niezależnej instalacji do poboru świeżej wody i odprowadzania ścieków przemysłowych.” Domyślaliśmy się na podstawie innych wyjaśnień, że była to decyzja właścicieli, którzy mają kilka papierni posiadających swoje oczyszczalnie. Jedynie zakład w Kostrzynie nad Odrą korzystał z oczyszczalni miejskiej. Mogła więc być to również decyzja wynikająca ze strategii właścicieli

Ponadto należy nadmienić, że nadal współpracujemy z Arctic Paper Kostrzyn S.A. i z ICT Poland dostarczając wodę pitną i odbierając ścieki inne niż pochodzące z technologii produkcji papieru.

Odnosząc się do problemów ogródków działkowych.

Nie wiem kiedy Pan J. Kaczmarczyk dowiedział się o groźbie odcięcia wody i czy mógł zareagować dużo wcześniej, a nie wówczas gdy susza zniszczyła wiele upraw. MZK ze swojej strony natychmiast zareagowało na prośbę Pana prezesa ogródków działkowych i w trybie pilnym wybudowaliśmy przyłącze wodociągowe, nie ograniczając w żaden sposób ilości pobieranej wody (jak to miało miejsce w niektórych gminach).

Odnośnie bezpłatnego przyjmowania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Z ogródków działkowych przywożone są odpady zielone i biodegradowalne. Pomimo stwierdzenia Pana prezesa, że jest to kuriozum, prawo funkcjonuje. Jeżeli jest to niejasne wyjaśniamy, że systemem zbiórki odpadów komunalnych w Kostrzynie nad Odrą objęte są tylko nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a nie wszystkie nieruchomości. Stąd wynika konieczność zawarcia dodatkowych umów dotyczących nieruchomości niezamieszkałych i wnoszenia odpowiednich opłat. Na marginesie chcemy zauważyć, że do tego typu kontrahentów podchodzimy bardzo elastycznie, umożliwiając zmiany ilości pojemników według chwilowych potrzeb, oraz zawieszając wykonywanie usługi w okresach „martwych”.      

Konieczność napisania powyższego artkułu można by spuentować słowami Marka Twain’a „Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.”

Prezes Zarządu
Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o.
Olgierd Kłaptocz

biuro

Co? Gdzie? Kiedy?

 
01 września 2019
Zapisy do biegu
POLECAMY:
   
lesne-2
Majówka na Osiedlu Leśnym 
25 maja, godz. 14:00-17:00
 
zegarki-edwa

AKTUALNE NUMERY

sk2
Samorządny Kostrzyn
Nr 4/2019 - KWIECIEŃ 2019
 
pl2b
Przekrój Lokalny
Nr 4(75)/2019 - KWIECIEŃ 2019 
 
virtualnetia

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od 1 czerwca 2018 r.
meble

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
Mariusz Staniszewski
redaktor sportowy

sport@naszkostrzyn.pl
tel. 693 907 200
 

znajdziesz nas w gazecie

logo