Dzień Działkowicza 2018 ROD Celuloza

rodDZIEŃ DZIAŁKOWICZA 2018 Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Celuloza” w Kostrzynie nad Odrą. W dniu 5 października br. od godziny 18.00 w restauracji „DUET” przy ulicy Gorzowskiej 2 A z udziałem 62 działkowiczów oraz gości obyły się uroczystości „Dnia Działkowicza’ 2018” w ROD „Celuloza”. Oficjalnego powitania działkowiczów oraz gości, w dostojnie przygotowanej restauracji, dokonał prezes ROD Zygmunt Mendelski oraz v-ce prezes Waldemar Żylewski. Jubileuszowe obchody zaszczycili: Małgorzata Domagała – starosta powiatu gorzowskiego, Andrzej Kunt – burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą wraz z małżonką, Zbigniew Biedulski - z-ca burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą wraz z małżonką, Tadeusz Łysiak – z-ca przewodniczącego Rady Miasta, Andrzej Kail – dyrektor marketingu Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Olgierd Kłaptocz – prezes Miejskich Zakładów Komunalnych wraz z małżonką oraz Mariusza Staniszewskiego – v-ce dyrektora MOSiR, człowieka, który wydatnie, społecznie pomaga ROD „Celuloza” w prowadzeniu strony internetowej (przygotował fotorelację z przebiegu Dnia Działkowicza). 

Po uroczystym otwarciu obchodów Dnia Działkowicza i bardzo smacznym pierwszym ciepłym obiadowym posiłku, prezes ROD odczytał okolicznościowy referat.  

DZIEŃ DZIAŁKOWICZA 2018 RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „CELULOZA” w KOSTRZYNIE NAD ODRĄ.


Z kart historii Ogrodu.
Szanowni Państwo ! Drodzy Działkowicze !
„Ogród, jako Pracowniczy Ogród Działkowy został zarejestrowany w Polskim Związku Działkowców w Krajowej Radzie w 1971 roku pod rejestrem numer 843, a decyzję wydało Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp.
Pierwszym prezesem Ogrodu był pan Linkiewicz, następnie pan Franciszek Bembenek i pan Jan Trala. Pierwszymi gospodarzami Ogrodu byli natomiast: pani Hanna Wawrzyniak oraz pan Konstanty Kurnicki.
Ogólna powierzchnia Ogrodu wynosiła wówczas i wynosi obecnie 9,09 ha, w tym powierzchnia pod działkami obejmuje teren 7,29 ha. W okresie początkowym funkcjonowania Ogrodu sekretarzami Ogrodu byli: pani Wanda Żuchowska oraz pani Maria Grzyl.
Po dziesięciu latach od chwili powstania Pracowniczego Ogrodu Działkowego zaczęto starać się o nowe tereny pod ogrody działkowe, gdzie wydzielono częściowo teren od strony parku przy zakładach papierniczych. W pobliżu zakładu wydzielono także dodatkowy teren pod działki i z tego tytułu powstało kilkadziesiąt działek niezrzeszonych, tak zwanych „Ogrody Niezrzeszone”.
W 1997 roku odbyły się kolejne wybory do zarządu POD „Celuloza”, a prezesem został Waldemar Westfalewski. W latach 2000 – 2006 zarządzaniem Ogrodu zajmowali się: Edmund Zdanowicz i Waldemar Westfalewski. W tym czasie została wybita pompa głębinowa wody oraz położono rury pomiędzy ROD „Celuloza a ROD „Oaza”. Realizacja tego zadania okazała się jednak „niewypałem”, gdyż skłóciła zarządy obu ogrodów, wystąpiły problemy roszczeniowe na tle finansowym. Z uwagi na zbyt mały przekrój rurociągu wodnego do ogrodu „Oaza”, który uniemożliwił przesył potrzebnej ilości wody z uwagi na niskie ciśnienie, oba Ogrody zmuszone były do szukania innego rozwiązania w dostawie wody. Wodę do podlewania działek Ogrody pobierały z Arctic Paper Kostrzyn.
W dniu 31 maja 2008 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie ROD „Celuloza” w trakcie którego wybrano nowy zarząd, a na czele stanął Andrzej Kruk, pełniąc tę funkcję do 2014 roku. W 2009 roku zarząd podjął odważną uchwałę odnośnie elektryfikacji Ogrodu. Jedynym sponsorem, który dofinansował ogrodowe przedsięwzięcie w kwocie 2.800,- złotych był kostrzyński Urząd Miasta. Pozostałe koszty, plus własny wkład pracy, wyliczony przez pana Dionizego Boreckiego, wykonali działkowcy. Ogród spisał stosowną umowę na dostawę energii z zakładem energetycznym „ENEA”. W 2011 roku ponad 40 % działek było już zelektryfikowanych.
W okresie 2009 – 2011 kilku członków zarządu ROD z uwagi na sprawy rodzinne, osobiste, panującą atmosferę na Ogrodzie zrezygnowało z pracy. W kwietniu 2011 roku wybrano nowy zarząd, który działał w Andrzej Kruk – prezes, Bronisław Burda – v-ce prezes, Teresa Wojcieszak – sekretarz, Julita Karanikas – skarbnik, Zygmunt Mendelski, Tomasz Dąbrzalski, Daniel Bulanowski – członkowie. Komisja Rewizyjna działała w składzie: Anna Maciejewska – przewodnicząca, Zofia Jeżak i Halina Graczyk, zaś Komisja Rozjemcza pracowała w składzie osobowym: Jan Goc – przewodniczący, Stanisław Kędzior i Maria Grzyl. Księgową Ogrodu została pani Maria Kotas.
Wczesną wiosną 2011 roku na większości Ogrodu wystąpiły bardzo mocne podtopienia działek, w szczególności ucierpiały działki z alei nr III i IV. Istotnym problemem zarówno dla działkowiczów, jak i zarządu ROD „Celuloza” były sprawy związane z utrzymaniem odpowiedniego stanu ogrodowej instalacji nawadniającej.
Z dniem 2014 roku zarząd ROD „Celuloza” pełnił swoje obowiązki tylko w składzie 4 - osobowym: Andrzej Kruk – prezes, Bronisław Burda – v-e prezes, Teresa Wojcieszak – sekretarz i Zygmunt Mendelski – członek. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej była pani Anna Maciejewska, zaś przewodniczącym Komisji Rozjemczej był Jan Goc. Istotną sprawą dla całego Ogrodu było rozwiązanie sprawy dotyczącej uruchomienie pomp głębinowej.
W związku ze śmiercią prezesa Andrzeja Kruka, w dniu 17.09.2014 r. v-e prezes zarządu Bronisław Burda zwołał posiedzenie zarządu w celu omówienia dalszej działalności w zarządzaniu rodzinnym ogrodem działkowym. Na posiedzeniu podjęto decyzję o powierzeniu funkcji p.o. prezesa Zygmuntowi Mendelskiemu.
W marcu 2015 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze podczas którego, licznie zebrani członkowie Ogrodu wybrali nowy zarząd w składzie: Zygmunt Mendelski – prezes, Waldemar Żylewski – I v-e prezes, Dariusz Furyk – v-ce prezes, Zdzisław Iwanczewski – skarbnik, Daniel Bulanowski – sekretarz. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została pani Anna Maciejewska, sekretarzem – Zdzisław Kwieciński, członkiem Pani Janina Węgrzyn.
W czerwcu 2015 roku uruchomiona została strona internetowa ROD „Celuloza” www.rodceluloza.kostrzyn.pl. Korzystający z przeglądania zawartości naszej strony mają możliwość do zapoznania się z treściami dotyczącymi funkcjonowania naszego Ogrodu, jak i mogą zapoznać się z wiedzą o Polskim Związku Działkowców.
Nadal bardzo istotnym tematem zarządu były sprawy związane z remontem instalacji nawadniającej na Ogrodzie z uwagi na jej bardzo zły stan. W 2017 roku zarząd podjął działania do nawiązania kontaktów z przedstawicielami firm zajmujących się opracowaniem dokumentacji kosztorysowej nawodnienia. W październiku 2017 roku. we własnym systemie prac gospodarczych podjęte zostały pierwsze prace przy wymianie instalacji rurociągu głównego na długości 300 metrów. Został opracowany i wdrożony w życie regulamin korzystania z samochodów i innych pojazdów mechanicznych. Ogłoszony został w latach 2016, 2017 konkurs dla członków ROD „Celuloza” „Moja Działka”.
Szanowni Goście, Drodzy Działkowicze ROD „Celuloza”.
W bieżącym 2018roku Ogród funkcjonuje na terenie Kostrzyna nad Odrą już 47 lat. Przed zarządem już w I kwartale br. niespodziewanie stanęły ogromne wyzwania spowodowane decyzją o przerwaniu dostawy wody z Arctic Paper Kostrzyn na potrzeby nawodnień naszego Ogrodu z uwagi na zmiany wprowadzone w Ustawie Prawo Wodne, które znacząco ograniczyły zakres pozwoleń wodnoprawnych. Pomimo spotkań z prezesem APK z prośbą o zabezpieczeniu dostawy wody przynajmniej do końca czerwca br., stanowisko kostrzyńskiej firmy było ostateczne i z chwilą rozpoczęcia nowego sezonu ogrodowego Ogród nasz był pozbawiony dostawy wody. W związku z powyższym zwróciliśmy się z prośbą do prezesa zarządu APK o wsparcie finansowe naszych zadań związanych z niezbędnym wykonaniem prac związanych z podłączeniem się do ujęcia sieci miejskiej, uruchomieniem własnej studni głębinowej oraz realizacją szeregu zadań związanych z uzyskaniem paszportów dokumentacyjnych na dwa hydroforowe zbiorniki ciśnieniowe, dokonaniem ich przeglądu, naprawy, montażu płynowskazów oraz na wykonanie podłączenia do sieci ogrodowej. Otrzymalismy dofinansowanie z APK w kwocie 14.000,- złotych.
Okazało się, że w myśl prawa i aktualnie obowiązujących przepisów i pozwoleń, zamontowane w 2002 roku zbiorniki hydroforowe nie posiadały paszportów technicznych , co zgodnie z decyzją dyrekcji UDT w Poznaniu przekreślały ich legalizację na 2018 rok. W dniu 23 marca br. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w ROD „Celuloza” na którym to jednogłośnie podjęto wszelkie uchwały związane z zatwierdzeniem sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, sprawozdań finansowych, ustaleniem wysokości opłat ogrodowych, uchwaleniem planu pracy na 2018 rok, preliminarzy finansowych, opłat energetycznych, uchwał w sprawie wykonanie prac wykonanie nowej instalacji nawadniającej wewnątrz ogrodu, montażu wodomierzy i podjęcia działań w uruchomieniu własnej studni głębinowej.
Od kwietnia podjęto działania związane z uzyskaniem pozwoleń z Urzędu Dozoru Technicznego na zbiorniki ciśnieniowe, dokonano ich czyszczenia, wymiany uszkodzonych zaworów, sprawdzenia instalacji elektrycznej, itp.
Rozpoczęto prace podłączenia ogrodowej instalacji wodnej do sieci miejskiej (koszt realizacji tego zadania zamknął się kwotą „tylko” 6,5 tysiąca złotych), mającej na celu awaryjnego zabezpieczenia dostawy wody na ogród w razie awarii studni głębinowej oraz rozpoczęto prace położenia nowej instalacji wodnej. Wykonawcą tego zadania, zgodnie z wyborem oferenta na podstawie zapytania o cenę, była firma Budownictwo Sportowe, Inżynieria Krajobrazu ze Skwierzyny.
Całość zadań inwestycyjnych zrealizowana została do końca czerwca br., i z początkiem lipca nasi działkowicze mogli korzystać z wody i podlewać swoje działki. Uwzględniając prace wykonania instalacji magistralnej wewnątrz ogrodu, prac podłączenia do 152 działek ogrodowych z montażem wodomierzy suchobieżnych wraz z zaworami odcinającymi, kranów, rur, trójników, wykonaniem prób ciśnieniowych dwóch hydroforów, z zakupem i montażem wodowskazów, wykonaniem nowych paszportów na zbiorniki, ich legalizacją, z zakupem i montażem nowych zaworów zwrotnych zamknęło się kwotą 120 tysięcy złotych.
Od lipca do chwili obecnej działkowicze mają zagwarantowaną dostawę wody z własnej, naszej studni głębinowej, bez żadnych ograniczeń czasowych. Dodatkowo zlecono Miejskim Zakładom Komunalnym wykonanie prób ciśnieniowych i charakterystyki pompy głębinowej Belardi. Okazało się, że pompa ta, z uwagi na swój stan i wieloletność nie jest w stanie wytworzyć większej wysokości podnoszenia, wydajności i ciśnienia i tylko zakup nowej pompy może zagwarantować większe ciśnienie wody w podlewaniu działek. Zarząd podjął w tym kierunku działania odnośnie pozyskania środków finansowych na zakup nowej pompy, której wartość zamyka się kwotą blisko 12.000,- złotych.
Wspaniałym, miłym prezentem dla naszego Ogrodu jest podjęcie prac przez znaną firmę IKAA SUCHOMEL, której właścicielami są Państwo Aneta i Ireneusz Suchomel, remontu świetlicy ogrodowej. Przeprowadzono remont ścian i sufitu wewnątrz świetlicy, wykonano nowe podwieszenie sufitowe, wykonane zostaną prace położenia paneli podłogowych. Firma elektryczna pana Stanisława Gontarza dokona montażu nowych 6 lamp oświetleniowych w świetlicy. Wartość materiałowa i robocizny zamknie się kwotą ponad 10 tysięcy złotych. Zarząd naszego Ogrodu składa serdeczne podziękowania dla IKAA SUCHOMEL za ten piękny dar, który nie obciąża kosztów naszego Ogrodu. Dziękujemy pięknie.
Kolejne słowa uznania kieruję na ręce Pana Krzysztofa Kielca, prezesa K-S SSE, pana Andrzeja Kaila - dyrektora marketingu K-S SSE za wsparcie naszych działań ogrodowych. Wielkie słowa uznania i podziękowania kieruję do pana Olgierda Kłaptocza, prezesa MZK Sp. z o.o. za całokształt działań na rzecz naszego Ogrodu, za okazaną pomoc. Słowa uznania i podziękowania kieruje też na ręce pana Andrzeja Kunta – burmistrza Miasta, za okazaną pomoc, za wsparcie finansowe zadań ogrodowych przy organizacji 45-lecia działalności naszego ogrodu i dzisiejszego Dnia Działkowicza. Dziękuję też Pani Małgorzacie Domagale, staroście powiatu gorzowskiego, za deklarację wsparcia naszego Ogrodu oraz za zakup nagród dla dzisiaj wyróżnionych działkowiczów.
Szanowni Państwo!
Z okazji obchodów Dnia Działkowicza życzę Wam wszystkiego najlepszego. Są to szczere podziękowania za dbałość o swoje ogrodowe działki, które znacząco przyczyniają się do poprawy naturalnego środowiska, za to że kształtują estetykę kostrzyńskiego otoczenia. Niech nasze działki i nasz Ogród Działkowy „Celuloza” będzie miejscem wypoczynku, rodzinnych i przyjacielskich spotkań służących utrwalaniu więzi i integrowaniu naszej kostrzyńskiej społeczności.
Wierzę w to, że nasz Ogród na trwale już wpisał się w krajobraz Kostrzyna nad Odrą, powiatu gorzowskiego i Ziemi Lubuskiej. Dziękuję Wam Działkowicze za wsparcie działań, za okazaną pomoc w działaniu dla zarządu, za wyrozumiałość, za dbanie o dobry wizerunek Ogrodu.
Prawidłowe zarządzanie Ogrodem ma ogromne znaczenie dla wizerunku Ogrodu na zewnątrz, pełniąc służebną rolę wobec działkowiczów, ma także duży wpływ na atmosferę wewnątrz społeczności działkowej. Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego przyczyniającą się do zaspakajania wypoczynkowych, rekreacyjnych i socjalnych potrzeb działkowiczów naszego Ogrodu, ich rodzin z dziećmi, rencistów i emerytów, 188 członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego ma możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienia standardów ekologicznego otoczenia.
Szanowni Państwo !
Na koniec mojego okolicznościowego referatu, składam jeszcze raz serdeczne podziękowania dla: prezesa Zarządu Okręgu PZD w Gorzowie Wlkp. pana Piotra Wilmsa, pani Małgorzaty Domagała, staroście powiatu gorzowskiego, dla władz naszego Miasta, burmistrza pana Andrzeja Kunta, jego zastępcy pana Zbigniewa Biedulskiego, dla Rady Miasta Kostrzyn na czele z przewodniczącym Rady Miasta panem Markiem Tatarewiczem, prezesa Arctic Paper Kostrzyn pana Henryka Derejczyka, prezesa MZK Sp. z o.o. panu Olgierda Kłaptocza, państwa Anety i Ireneusza Suchomel – właścicieli IKAA Suchomel, prezesa pana Krzysztofa Kielca i dyrektora marketingu Andrzeja Kaila z K- S SSE – za okazaną pomoc, za wsparcie wszelkich naszych Ogrodowych działań. Jesteście naszymi przyjaciółmi, dobrymi ludźmi, dobrymi sponsorami naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Pięknie dziękujemy.
Jeszcze raz wszystkim naszym działkowiczom, członkom ROD „Celuloza” serdecznie za wszystko dziękuję. Życzę Wam samych sukcesów w życiu osobistym, zdrowia i niegasnącego dalszego zapału w realizacji wszelkich celów i zamierzeń w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Celuloza”.
Po odczytaniu referatu obecni goście dokonali wręczenia na ręce prezesa Ogrodu pamiątkowych dyplomów, upominków, nagród w postaci sprzętu ogrodowego oraz pucharów.
Miłym akcentem obchodów Dnia Działkowicza było wręczenie działkowcom ROD „Celuloza” odznaczeń „Zasłużonego Działkowca”. Uchwałą zarządu ROD „Celuloza” z dnia 26.09.2018 r. rąk prezesa ROD „Celuloza” Zygmunta Mendelskiego oraz v-ce prezesa Waldemara Żylewskiego „Brązową Odznaka „Zasłużony Działkowiec” wyróżnieni zostali:

  • Zdzisława Błauciak
  • Janusz Gruszecki
  • Władysław Kuśnierz
  • Tadeusz Łysiak
  • Andrzej Noga
  • Zygmunt Prokopiak
  • Barbara Rosołowska
  • Jacek Rosołowski
  • Henryk Burza
  • Zbigniew Żurawski


Zarząd ROD „Celuloza” pięknym tablami „w dowód uznania za wkład pracy na rzecz społeczności ogrodowej i uznania za wspieranie działań na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Celuloza” uhonorował panią Małgorzatę Domagałę – starostę gorzowskiego, pana Andrzeja Kunta – burmistrza Miasta Kostrzyn, pana Olgierda Kłaptocza – prezesa Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o., państwo Anetę i Ireneusza Suchomel – właścicieli firmy IKAA SUCHOMEL, pana Krzysztofa Kielca – prezesa Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pana Andrzeja Kaila – dyrektora marketingu Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Listy gratulacyjne wraz z podziękowaniami za długotrwałe, niestrudzone i umiejętne prowadzenie ogrodu działkowego z życzeniami zdrowia oraz pomyślności i aby kolejne lata obfitowały w satysfakcję i spełnienie” od burmistrza Miasta oraz starosty gorzowskiego otrzymali: Zygmunt Mendelski, Waldemar Żylewski, Zdzisław Iwanczewski – skarbnik ROD „Celuloza”, Maria Kotas – księgowa ROD „Celuloza”, Elżbieta Kruk – kasjer ROD „Celuloza”, Mirosław Dzieciątkowski – zaangażowany społecznik na rzecz ROD „Celuloza”, Anna Maciejewska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ROD „Celuloza”.
Następnie w imieniu zarządu prezes ROD wspólnie z v-ce prezesem ogłosili wyniki konkursu pt. „Moja Działka’2018”:
W ocenie komisji konkursowej najwyższe notowania oraz największą ilość punktów otrzymały następujące działki:


I miejsce –działka nr 74 Anna, Mirosław Dzieciątkowskiego - 280 pkt.
II miejsce – działka nr 113 Jana i Barbary Różanowskich - 271 pkt.
III miejsce – działka nr 7 Małgorzata, Dariusz Szczotka - 256 pkt.
IV miejsce – działka nr 36 Anna, Marek Rosiak - 254 pkt.
V miejsce – działka nr 52 Henryk Burza - 232 pkt.
VI miejsce – działka nr 63 Barbara, Jacek Rosołowscy - 218 pkt.
VII miejsce – działka nr 96 Stanisława, Jerzy Wojciechowicz - 210 pkt.
VIII miejsce – działka nr 71 Antoni Żylewski - 205 pkt.
IX miejsce – działka nr 8 Irena Młodzieniak - 201 pkt.
X miejsce - działka nr 51 Janina Zdanowicz - 197 pkt.


Wszyscy wyżej wymieni odznaczeni działkowicze oraz działkowicze z wyróżnienia konkursowego nagrodzeni zostali okolicznościowymi bonami towarowymi na zakup artykułów ogrodowych o wartości 100,- zł w sklepie ogrodniczym „AGRO-HIT” prowadzonym przez Wiesława Mazurka.
Chwilę później w restauracji zrobiło się bardzo kolorowo i radośnie. Obchody działkowiczów ROD „Celuloza” w części artystycznej uświetniła występem „Kapela Tadka”. W półgodzinnym występie zespół zaprezentował różnorodny repertuar poparty bardzo wysokim poziomem wykonawczym. Działkowicze oraz goście wielokrotnie gorącymi brawami dziękowali zespołowi za piękny występ. Po smacznym obiedzie działkowicze wraz z gośćmi bawili się przy znakomitych muzycznych przebojach z lat 60, 70, 80, oprawy muzycznej i wokalnej pana Kazimierza Reisera „KAZEK” do godziny 5.00 w nocy. Atmosfera była fantastyczna i żal było opuszczać mury gościnnej restauracji „DUET”.
Zarząd, w imieniu wszystkich działkowiczów ROD „Celuloza”, składa serdeczne podziękowanie Burmistrzowi Miasta Kostrzyn panu Andrzejowi Kuntowi, starocie powiatu gorzowskiego pani Małgorzacie Domagale, za współfinansowanie zadania publicznego, które znacząco przyczyniło się do dalszej aktywizacji seniorów, utrwaliło więzi i integrację lokalnej kostrzyńskiej społeczności, było okazją do podziękowania działkowiczom ROD „Celuloza” za dbałość o działkowe ogrody w 2018 roku, które znacząco poprawiają naturalne środowisko oraz przyczyniają się do kształtowania estetyki kostrzyńskiego otoczenia będącego enklawą zieleni w naszym miejskim krajobrazie oraz za ufundowanie nagród dla wyróżnionych działkowiczów.
Serdeczne podziękowania kierujemy też pod adresem właścicieli restauracji „Duet”, pani Beacie Skórskiej i panu Arkadiuszowi Tąkielowi, za bardzo miłe ugoszczenie, miłą obsługę i atmosferę oraz za smakowite menu.
Serdecznie dziękujemy Działkowiczom Naszego Ogrodu „Celuloza” za stworzenie fantastycznego klimatu i rodzinnej atmosfery podczas obchodów Dnia Działkowicza’2018.
Dziękujemy osobom prywatnym, które zażyczyły sobie aminowość, za okazaną pomoc i wsparcie obchodów Dnia Działkowicza.

Zarząd ROD „Celuloza”

 

biuro

Co? Gdzie? Kiedy?

 
01 września 2019
Zapisy do biegu
POLECAMY:
   
lesne-2
Majówka na Osiedlu Leśnym 
25 maja, godz. 14:00-17:00
 
zegarki-edwa

AKTUALNE NUMERY

sk2
Samorządny Kostrzyn
Nr 4/2019 - KWIECIEŃ 2019
 
pl2b
Przekrój Lokalny
Nr 4(75)/2019 - KWIECIEŃ 2019 
 
virtualnetia

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od 1 czerwca 2018 r.
meble

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
Mariusz Staniszewski
redaktor sportowy

sport@naszkostrzyn.pl
tel. 693 907 200
 

znajdziesz nas w gazecie

logo