500+ już od kwietnia w OPS!

Opublikowano: wtorek, 29, marzec 2016 07:00
www.ops-kostrzyn.pl

beznazwy

Jednostką odpowiedzialną za realizację Programu „Rodzina 500 +” w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na terenie Miasta  i Gminy Kostrzyn nad Odrą będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą ul. Niepodległości 17.

Wniosek o świadczenie będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. Organ wyda decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Pierwsza wypłata świadczeń ma nastąpić do końca czerwca 2016 r., z wyrównaniem od kwietnia 2016 r., bez względu czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju czy do 10 czerwca 2016 r. W przypadku złożenia wniosku  od 1 lipca 2016 r., prawo do świadczeń będzie przysługiwać bez wyrównania od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało po złożeniu wniosku na każde drugie  i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Na pierwsze dziecko trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe: 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego na osobę w rodzinie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 957170239.

 

Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500 plus”

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na każdą pociechę. Rada Ministrów skierowała projekt ustawy do Sejmu.

 

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy sko­rzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 r.ż. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowują­cych dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Ważne!: Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

500 plus a inne świadczenia

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

 

Rodziny po rozwodzie

W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieką nad dzieckiem to wówczas oboje mają prawo złożyć wniosek. Otrzymają oni świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.   

 

Liczenie dochodu

Dziecko do 25 r.ż., które nadal pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu do­chodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy netto 800 zł lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysłu­guje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

 

Jak otrzymać świadczenie?

Wystarczy złożyć wniosek przez internet lub w gminie. W przypadku osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko gmina dokona weryfikacji ich dochodów. Świadczenie zostanie przekazane bezpo­średnio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką.

 

Kiedy wnioski?

Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, czyli od 1 kwietnia br.  Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (do 1 lipca br.), rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat.  W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

 

500 zł, czyli ile?

Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium dochodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej do­chody na osobę są wyższe niż 800 zł netto, otrzyma 500 zł miesięcznie, aż do ukończenia przez starsze dziecko 18 r.ż. Rocznie rodziny o niskich dochodach z dwojgiem dzieci otrzymają 12 tys. zł. Dochody naj­mniej zamożnych rodzin z jednym dzieckiem wzrosną o 48%, z dwojgiem – o 53%.