Ocena realizacji Strategii Rozwoju Regionu

Opublikowano: poniedziałek, 26, luty 2018 23:10
red.

swlJak pisze serwis lubuskie.pl: "Radni województwa zapoznali się z oceną Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego za lata 2012-2017. Podczas obrad zaprezentowany został stan realizacji 25 priorytetów inwestycyjnych. Celem głównym postawionym w SRWL jest wykorzystanie potencjałów województwa lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia spójności regionu oraz efektywnego zarządzania jego rozwojem." Na liście znalazły się także zadania związane z naszym miastem, o których przeczytają Państwo poniżej (wybór: red.)

Budowa przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą/północna obwodnica miasta

Budowa obwodnicy Kostrzyna nad Odrą jest ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 na poz. 36 z terminem realizacji 2022-2025. Dla zadania jest uzgodniony Program Inwestycji na etap prac przygotowawczych. Szacunkowy koszt inwestycji to 185.235 tys. zł, okres realizacji prac przygotowawczych: ok. 6 lat, okres realizacji robót: ok. 3 lata. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dla zadania „Budowa mostu granicznego przez Odrę w Kostrzynie w ciągu drogi krajowej nr 22” w październiku 2014 r. został opracowany Program Inwestycji. Szacunkowy łączny koszt inwestycji to 96.989,947 tys. zł, okres realizacji prac przygotowawczych: ok. 5 lat, okres realizacji robót: ok. 3 lata.

Rozbudowa i modernizacja Infrastruktury linii kolejowej nr 273 (CE-59) na odcinku Głogów - Zielona Góra - Kostrzyn („Odrzanka”), w KT jest to zadanie: Prace na linii kolejowej CE-59 na odcinku Wrocław - Brochów/Grabiszyn - Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Szczecin Podjuchy – na terenie województwa lubuskiego

Celem projektu jest przygotowanie infrastruktury linii CE-59 do prędkości 100/120 km/h dla pociągów towarowych i pasażerskich oraz poprawa bezpieczeństwa transportu. Podmiot odpowiedzialny za jego realizację to PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Od kilku lat trwają konsekwentne prace nad poprawą stanu infrastruktury kolejowej linii 273. W czerwcu 2013 r. PKP PLK S.A. zakończyły budowę kolejowej łącznicy Pomorsko - Przylep. W grudniu 2017 r. rozpoczęły się prace na linii między Drzeńskiem a Kostrzynem nad Odrą. Zakończenie prac planowane jest koniec 2018 r. Efektem inwestycji będzie podwojenie prędkości na tym odcinku – dla składów pasażerskich do 120 km/h, a towarowych – 100 km/h. Z szacunków PKP PLK wynika, że po modernizacji czas podróży na odcinku Rzepin - Kostrzyn nad Odrą skróci się z 50 do 25 minut. Przebudowywana jest również stacja w Rzepinie, trwają prace na odcinku Niedoradz - Zielona Góra. Modernizacja linii 273 finansowana była głównie ze środków budżetu państwa.

Modernizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 (w KT jest to zadanie: Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn nad Odrą) do km 68,2 (m. Santok) i na Noteci swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) dla przywrócenia parametrów II klasy drogi wodnej – na terenie województwa

Celem modernizacji międzynarodowej drogi wodnej E-70 jest jej dostosowanie do parametrów II klasy dróg wodnych z zagwarantowaniem przez minimum 240 dni w roku bezpiecznej, całodobowej żeglugi poprzez m.in. wykonanie robót czerpalnych i modernizacje istniejących śluz. Przewidywane źródła finansowania projektu to Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (85%) i budżet państwa. Z uwagi na brak środków finansowych obecnie nie są wykonywane żadne prace na Warcie i Noteci w ramach MDW E70 obejmujące województwo lubuskie.

źródło: http://lubuskie.pl/news/22905/806/Ocena-realizacji-Strategii-Rozwoju-Regionu/d,news-bootstrap/